výber podujatí

Informácie o podujatí

Termín konania

13. október 2017

Miesto konania

Kongresová sála MZ SR, Limbová 2, Bratislava

Všeobecné informácie

Podujatie venované Svetovému dňu trombózy, pod záštitou rektora Slovenskej zdravotníckej univerzity prof. MUDr. Petra Šimka, CSc..

Konferencia je zaradená do systému kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. 

Registrovaní účastníci dostávajú za pasívnu účasť 5 kreditov

Potvrdenia o účasti sú vydávané na konci konferencie.

Účastníci podujatia dostanú pri registrácii monotematické číslo časopisu Lekársky obzor s vybranými prednáškami.

Registračný poplatok

10,- EUR vrátane DPH (vrátane občerstvenia a obedu)

Úhradou registračného poplatku zdravotníckym pracovníkom sa ho povinnosť zdaňovania nepeňažného príjmu netýka.

Spôsob platby

IBAN SK86 1100 0000 0029 4602 8927
BIC TATRSKBX
Variabilný symbol 13102017
Konštantný symbol 0308
Špecifický symbol číslo v SLK
Správa pre príjemcu meno a priezvisko lekára, za ktorého je poplatok hradený

Na stiahnutie

Koordinátor podujatia

Prof. MUDr. Anna Remková, DrSc.
I. interná klinika SZU a UNB, LF SZU
Limbová 5, 833 05 Bratislava
anna.remkova@szu.sk

Organizácia podujatia

FARMI - PROFI, spol. s r.o.
Pestovateľská 2, 821 04 Bratislava

Ing. Martina Novosedlíková
Mobil: +421 905 993 675
E-mail: novosedlikova@farmi-profi.sk